Ο αντίκτυπος της αναζήτησης πληροφοριών υγείας στο Διαδίκτυο στη συμπεριφορά εμβολιασμού κατά του COVID-19 στην Κίνα | BMC Δημόσια Υγεία

By | January 5, 2024

Εμβολιασμός κατά του COVID-19 και βασικά χαρακτηριστικά

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει συνοπτικά στατιστικά στοιχεία αυτών των μεταβλητών για όλα τα δείγματα και χωριστά ανάλογα με το εάν έψαξαν ή όχι για πληροφορίες υγείας στο Διαδίκτυο. Σε όλα τα δείγματα, το ποσοστό εμβολιασμού κατά του COVID-19 ήταν 73,1%, το ποσοστό των ανδρών ήταν 45,8%, η μέση ηλικία ήταν 51,3 ετών, το 93% ήταν Κινέζοι Χαν και οι περισσότεροι ερωτηθέντες (75,1%) ήταν παντρεμένοι. Επιπλέον, το δείγμα της έρευνας ήταν καλά στην υγεία του, με συνολική βαθμολογία υγείας που αναφέρθηκε μόνος του 3,47 μονάδες. Η κατανομή ανά περιοχή κατοικίας του συνολικού δείγματος δείχνει ότι το 46,1% των ερωτηθέντων ζει στην Ανατολική περιοχή, το 33,3% στην Κεντρική και το 20,6% στη Δυτική περιοχή.

Η ομάδα που αναζητούσε πληροφορίες για την υγεία στο Διαδίκτυο είχε ποσοστό εμβολιασμού για τον COVID-19 84,5%, ενώ η ομάδα που αναζητούσε πληροφορίες υγείας εκτός Διαδικτύου είχε ποσοστό εμβολιασμού κατά του COVID-19 71%. ,6%. Αυτή η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική (Π< 0,01). Επιπλέον, υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις στην κατανομή των δύο ομάδων ως προς την ηλικία, το επίπεδο πρωτοβάθμιας και κατώτερης εκπαίδευσης, το επίπεδο δευτεροβάθμιας και ανώτατης εκπαίδευσης, την περιουσία των φτωχών νοικοκυριών, την περιουσία πλούσιων, τα νοικοκυριά επαγγελματικού τύπου και υγείας.Π< 0,01). Η ομάδα που αναζητά πληροφορίες υγείας στο Διαδίκτυο είναι νεότερη, πιο μορφωμένη, πιο πλούσια από άποψη οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων, εργάζεται σε δημόσια επιχείρηση και έχει καλύτερη υγεία από την ομάδα που δεν χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να αναζητήσει πληροφορίες υγείας . Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά το φύλο, την εθνικότητα, την οικογενειακή κατάσταση και την τοποθεσία.

Πίνακας 1 Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία βασικών χαρακτηριστικών

Η συσχέτιση μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών και των μεταβλητών ελέγχου και των μεταβλητών αποτελέσματος αναλύεται και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Όπως φαίνεται στον πίνακα αποτελεσμάτων, υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής που αναζητά πληροφορίες για την υγεία του Διαδικτύου και της εξαρτημένης μεταβλητής . (Συντελεστής συσχέτισης r= 0,093, Π.< 0,01). Άλλες σχετικές μεταβλητές ελέγχου συσχετίζονται επίσης με τις μεταβλητές αποτελέσματος.

Πίνακας 2 Συντελεστές συσχέτισης

Επιπτώσεις της αναζήτησης πληροφοριών υγείας στο Διαδίκτυο στον ατομικό εμβολιασμό κατά του COVID-19

Ο Πίνακας 3 δείχνει τα αποτελέσματα ότι η αναζήτηση πληροφοριών υγείας στο Διαδίκτυο έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στον εμβολιασμό κατά του COVID-19. Το μέσο ποσοστό εμβολιασμού κατά του COVID-19 μεταξύ των ατόμων που αναζητούν πληροφορίες για την υγεία εκτός σύνδεσης ήταν περίπου 71,6% (Πίνακας 2, σειρά 13). Το ποσοστό εμβολιασμού κατά του COVID-19 μεταξύ των ατόμων που αναζητούσαν πληροφορίες για την υγεία στο Διαδίκτυο ήταν 4,1% υψηλότερο (Πίνακας 2, σειρά 1). Το αποτέλεσμα είναι σημαντικό σε επίπεδο 1%. Επιπλέον, άτομα που είναι νεότεροι, από εθνικές μειονότητες, με μέτριο οικογενειακό εισόδημα, παντρεμένα, με καλύτερη υγεία και που κατοικούν σε κεντρικές και δυτικές περιοχές της Κίνας έχουν υψηλά ποσοστά εμβολιασμού κατά του COVID-19. 19. Αυτή η συσχέτιση καταδεικνύει στατιστική σημασία σε επίπεδο 1%. Το φύλο και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση συσχετίστηκαν επίσης σημαντικά με τα ποσοστά εμβολιασμού κατά του COVID-19. Τα ποσοστά εμβολιασμού είναι υψηλότερα μεταξύ των γυναικών και εκείνων με δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα είναι σημαντικό σε επίπεδο 5%.

Πίνακας 3 Επίδραση της έκθεσης στο Διαδίκτυο στα ποσοστά εμβολιασμού Covid-19 (OLS με προσαρμογή Sidak)

Έλεγχος ευρωστίας

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης μέχρι στιγμής δείχνουν μια συσχέτιση μεταξύ της αναζήτησης πληροφοριών για την υγεία στο Διαδίκτυο και των ποσοστών εμβολιασμού για τον COVID-19. Για να διασφαλίσουμε την ευρωστία των αποτελεσμάτων του μοντέλου μας, εκτελούμε αυστηρή επικύρωση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αντιστοίχισης βαθμολογίας τάσης. Δεδομένου ότι η αναζήτηση πληροφοριών υγείας στο Διαδίκτυο δεν είναι τυχαίο γεγονός και μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία, μελέτες έχουν δείξει ότι η νεότερη γενιά είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο από την παλαιότερη γενιά. [25]και το μορφωτικό επίπεδο έχει επίσης σημαντική επιρροή, και τα άτομα με ανώτερο μορφωτικό επίπεδο είναι πιο πιθανό να είναι ικανά στη χρήση του Διαδικτύου [20], υπάρχει πιθανότητα μεροληψίας στις εκτιμήσεις. Αυτό το πρόβλημα, εάν δεν επιλυθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές αποκλίσεις στην κατανομή των σχετικών ιδιοτιμών. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της μεθόδου αντιστοίχισης βαθμολογίας τάσης είναι απαραίτητη για την ακριβή εκτίμηση του αντίκτυπου της αναζήτησης πληροφοριών υγείας στο Διαδίκτυο. Δεδομένου ότι ο πληθυσμός των ατόμων που δεν αναζητούν πληροφορίες υγείας στο Διαδίκτυο είναι επτά φορές μεγαλύτερος από εκείνους που αναζητούν πληροφορίες υγείας στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο αντιστοίχισης ένα προς επτά. Επιπλέον, χρησιμοποιείται αντιστοίχιση παχύμετρου και αντιστοίχιση πυρήνα για να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία των αναλύσεών μας.

Ο Πίνακας 4 δείχνει τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Η τιμή ATT που προέκυψε χρησιμοποιώντας αντιστοίχιση 1 έως επτά ήταν 0,050 και σημαντική στο επίπεδο 1%, υποδεικνύοντας ότι το ποσοστό εμβολιασμού ήταν 5,0% υψηλότερο με την αναζήτηση πληροφοριών για την υγεία, την υγεία στο Διαδίκτυο από ό,τι χωρίς. Οι τιμές ATT που λήφθηκαν χρησιμοποιώντας την αντιστοίχιση Caliper και την αντιστοίχιση πυρήνα ήταν 0,045 (Π.< 0,01) και 0,052 (Π.< 0,01), αντίστοιχα, τα οποία ήταν συνεπή με τα αποτελέσματα αντιστοίχισης ένα προς επτά και αυτό το αποτέλεσμα επαλήθευσε την ευρωστία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης παλινδρόμησης.

Δεύτερον, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο των διαφορετικών επαγγελμάτων στη συμπεριφορά εμβολιασμού κατά του COVID-19, αντικαταστήσαμε την εξαρτημένη μεταβλητή μας με την “πρόθεση εμβολιασμού κατά του COVID-19 (1 = Ναι 0 = Όχι)” (στήλη 2 ). Στο ερωτηματολόγιο CGSS2021, η συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με αυτήν τη μεταβλητή ήταν «Ποια από τις παρακάτω προτάσεις αντιστοιχεί καλύτερα στην κατάστασή σας;» “. Ορίζουμε την πρόθεση να λάβουν το εμβόλιο εάν η απάντησή τους είναι «Ήθελα να εμβολιαστώ» και τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια.

Μηχανισμοί

Σε αυτήν την υποενότητα, εξετάζουμε πιθανούς μηχανισμούς για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η διάδοση πληροφοριών για την υγεία των εμβολίων μέσω του Διαδικτύου επηρεάζει τη συμπεριφορά εμβολιασμού των ατόμων. Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει μια τριμερή ανάλυση των οδών μέσω των οποίων η αναζήτηση πληροφοριών για την υγεία στο Διαδίκτυο διαμορφώνει τα πρότυπα εμβολιασμού.

Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η αναγνώριση των πλεονεκτημάτων του εμβολιασμού είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την πρόσληψη του εμβολίου. Αναλάβαμε μια διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της αναζήτησης πληροφοριών για την υγεία στο Διαδίκτυο και των αντιλήψεων των ατόμων για τα πλεονεκτήματα του εμβολιασμού, περιλαμβάνοντας έννοιες όπως η υπεροχή των οφελών του εμβολιασμού έναντι των βλαβών και η δημιουργία ανοσίας μέσω του εμβολιασμού. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, στήλες 1 και 2, τα αποτελέσματα αποκάλυψαν αυξημένη πιθανότητα μεταξύ των ατόμων που αναζητούν πληροφορίες υγείας στο Διαδίκτυο να αναγνωρίσουν τα ανώτερα οφέλη του εμβολιασμού και τη δυνατότητα ανοσοποίησης μέσω αυτής της μεθόδου. Αυτή η ακριβής κατανόηση χρησιμεύει ως καταλύτης που ωθεί τα άτομα που αναζητούν πληροφορίες για την υγεία στο διαδίκτυο προς την πρόσληψη εμβολίου.

Προσεγγίζοντας το ζήτημα από διαφορετική οπτική γωνία, εμπειρικές μελέτες έχουν καταδείξει τη βαθιά επιρροή των στάσεων απέναντι στις πληροφορίες στις ατομικές συμπεριφορές υγείας. Αυτή η έρευνα διερεύνησε τον αντίκτυπο της αναζήτησης πληροφοριών για την υγεία στο Διαδίκτυο στην αναγνώριση από τα άτομα της θετικής επίδρασης των πληροφοριών που βασίζονται στο Διαδίκτυο στις συμπεριφορές υγείας. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, στήλη 3, τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη μεγαλύτερη τάση μεταξύ των ατόμων που αναζητούν πληροφορίες υγείας στο Διαδίκτυο να αναγνωρίζουν τον εποικοδομητικό αντίκτυπο των διαδικτυακών πληροφοριών στις συμπεριφορές υγείας. Αυτή η αναγνώριση δημιουργεί μεγαλύτερη αποδοχή της ακρίβειας των πληροφοριών στο Διαδίκτυο, προάγοντας έτσι την υιοθέτηση συμπεριφορών με συνείδηση ​​της υγείας. Μια οπτική αναπαράσταση αυτού του μηχανισμού κρούσης φαίνεται στο Σχήμα 1.

Πίνακας 5 Ανάλυση του μηχανισμού
Σύκο. 1

Οι μεσολαβητικές επιδράσεις των γνωστικών παραγόντων

Ετερογενής ανάλυση

Επεκτείνουμε την ανάλυσή μας για να συμπεριλάβουμε τις ετερογενείς επιπτώσεις της αναζήτησης πληροφοριών για την υγεία στο Διαδίκτυο, ενσωματώνοντας όρους αλληλεπίδρασης. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, η έρευνά μας αποκαλύπτει περιορισμένες ενδείξεις ετερογενών επιδράσεων σε διάφορα δημογραφικά και νοικοκυριά χαρακτηριστικά εντός της κοόρτης της μελέτης μας. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης, τον πλούτο του νοικοκυριού, την κατάσταση υγείας και τη γεωγραφική θέση. Συγκεκριμένα, εντοπίσαμε συγκεκριμένες υποομάδες στις οποίες η αναζήτηση πληροφοριών υγείας στο Διαδίκτυο φαίνεται να έχει αισθητή επίδραση στην πιθανότητα εμβολιασμού.

Μετά από περαιτέρω εξέταση, τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι η μεγαλύτερη ηλικία, η κινεζική εθνικότητα και η μονήρης κατάσταση συσχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα εμβολιασμού λόγω αναζήτησης πληροφοριών υγείας στο Διαδίκτυο, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6. Αυτή η τάση μπορεί να αποδοθεί σε διαφορετικούς παράγοντες που λειτουργούν εντός αυτές τις υποομάδες. Για παράδειγμα, οι ηλικιωμένοι μπορεί να δείχνουν αυξημένη δεκτικότητα σε πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία, καθιστώντας τους πιο επιρρεπείς στις επιπτώσεις της αναζήτησης πληροφοριών υγείας στο Διαδίκτυο στα ποσοστά εμβολιασμού, όπως περιγράφεται στον Πίνακα 6. γραμμή 2. Επιπλέον, η επίδραση της αναζήτησης Οι πληροφορίες για την υγεία στο Διαδίκτυο σχετικά με τα ποσοστά εμβολιασμού φαίνεται να είναι πιο έντονες μεταξύ των μεμονωμένων ατόμων. Αυτό μπορεί ενδεχομένως να αποδοθεί στη σχετικά μεγαλύτερη διαθεσιμότητα χρόνου και ενέργειας μεταξύ των ανύπαντρων, σε αντίθεση με τους παντρεμένους συναδέλφους τους που συχνά επιβαρύνονται με τις οικογενειακές ευθύνες. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, σειρά 7, τα άτομα χωρίς συζυγική δέσμευση μπορεί να αφιερώσουν περισσότερους πόρους για τη διαφύλαξη της σωματικής τους ευεξίας, καθιστώντας τους ιδιαίτερα ευαίσθητους στον αντίκτυπο των πληροφοριών υγείας που διατίθενται στο Διαδίκτυο στις επιλογές τους.

Πίνακας 6 Ετερογενές αποτέλεσμα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *